تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

سخنان برگزیده

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

سخنان برگزیده

1-به سه چیزایمان داشته باشید (توحید) (رسالت)(قیامت)

2-به سه چیزعمل کنید به(قرآن)(حدیث)(فقه):

3-سه چیزرابیادداشته باشید(مرگ)(نیکی)(نصیحت)

4-سه چیزراحاصل کنید (علم)(اخلاق)(شرافت)

5-سه چیزراعزیزبدارید(ایمان)(نیکی)(صداقت)

6-بخاطرسه چیزجنگ نماِید (اسلام)(عزت)(حق)

7-سه چیزرامتوجه باشید(زبان)(قلب)(غصه)

8-سه چیزراپاک نگاه بدارید(وجود)(جامعه)(فکر)

9-سه چیزراانتخاب کنید(شفقت)خلوص)خوشدلی)

10-ازسه چیزنفرت کنید(ظلم)(غرور)(حرس)

11-سه چیزراترک کنید(مستی)(فضولی)دروغ)

12-ازسه چیزبه احتیاط کاربگیرید(قلم)(قدم)قسم)

13-سه چیزدرهمه پیدامیشود(خوشی)(مرگ)غم)

14-سه چیزراهرگزکوچگ نشمارید (قرض)فرض)(مرض)

 

 

 

 

 

http://farhang47.mihanblog.com/

 

http://ezat-allah-farhang.blogfa.cm/

 

تحیه  عزت الله  –(فرهنگ)—بنیاد تعیلم  القرآن افغانستان   -شماره تماس 0707091790-0700019355