تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

سخنان بزرگان

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

سخنان بزرگان

زندگی خواب اســـــت وعــــــــشق رویای آن 

خردودانش مرددانای درگفـــــتاراوهویدااست

روزهای سخــــــــــــــت گامـــــهای آینده مارا

اســـــــــــــــــــتوارترتـــــــــندترمیـــــــــــکند

اگــــرازانــــسان آرزووخواب گرفـــــــته شود

بی چــــهاره ترین موجـــود روی زمین است

تنـــــــــــــــبیه درهنگام خـــشم اصلاح نیست

بلــــــــــــــکه انتــــــــــــــقام اســـــــــــــــــــت

تاازقــــــــلب دشـــــــــــــــــواریهاگذرنکــــنی

هــــــــــــــــــــرگــزتوان قدرت نیــــــــــــــابی

همــــــــــیشه کسانی اززندگی شکایت میکند

که چیزهای غیرممــــــــــــــکن خواســـته اند

زندگی بازیچــــــــــــــــه دســــت اقبال نیــست

بلکه فرصـــــــــــــــــــــــت عظیــــمی اســــت

باید ازآن اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــاده کرد

خرد بدترین هدیه آســـــــــــــــــــــــمانی است

آنکه نفس خودرابالاتروبرترازآنچه که هست داند

هـــــــــــــــــــــرگزبه سر حد کـــــــــمال نرسد

بخــــــــــــــــــــت آدمـــی به گذاشتگان آیندگان

وجهان کهــــــــــــــــکشان هاگره خورده است

دانای تـــــــوانای رابارمـــــــــــــــــــــــی آورد

ودانش دل کـــــــــــهن سالان راجوان میسازند

بافریب شاید بتوان چیزی رابدســـــــــــت آورد

آمادرنهایت همان دســــــتاوردمایه تباهی خواند بود

پیشرفت ادمی زمانی بدســــــــــــــــــــــــــت می آید

که برکردارورفتـــــــــــــارهای خودفرمان رواباشید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب تنظیم عزت الله   (فرهنگ)