تبلیغات
***جدایی را نمی خواستم خدا کرد، نمی دانم کدام ناکس دعا کرد***

به امضا شدنش می ارزد

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد

و به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد

دفتر قلب مرا واکن و نامی بنویس

سند عشق به امضا شدنش می ارزد

گرچه من تجربه ای از نرسیدن هایم

کوشش رود به دریا شدنش می ارزد

کیستم؟ باز همان آتش سردی که هنوز

حتم دارد که به احیا شدنش می ارزد

با دو دست تو فرو ریختن دم به دمم

به همان لحظه برپا شدنش می ارزد

دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد

نگهش دار! به موسی شدنش می ارزد

 

 

 

 

f----m-----@yahoo.comshabestar.mihanblog.com

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

سلام مریم جون

مریمجون

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

سلام مریم جون به این آدرس من بیاید

منتظرهستم

FARHANG47.MIHANBLOG.COM

EZAT-ALLAH-FARHANG.BLOGFA.COM

FARHANG500.MIHANBLOG.COM

دیدن نمید مریم جونآه عشق

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

پرسید که چرا دیر کرده است؟

نکند دل دیگری او را اسیر کرده است؟

خندیدم و گفتم او فقط اسیر من است

تنها دقایقی چند تاخیر کرده است...

گفتم امروز هوا سرد بوده است

شاید قرار تغییر کرده است

خندید به سادگیمو گفت

احساس پاک تو را زنجیر کرده است

گفتم از عشق من چنین مگوی

گفت خوابی.....سالهاست دیر کرده است

در آینه به خود نگاه میکنم....

آه عشق تو عجب مرا پیر کرده است

راست گفت آینه که منتظر نباش....

او برای همیشه دیر کرده است....

 سلام عظیم جان

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

سلام بادرود صلوات برمحمد ال محمد باد

براشمادوستانم چطورهستین

ازبلاگفا عظیم دیدن کنید

شمارهای تماس

07876117595

0787377266سخنان برگزیده

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

سخنان برگزیده

1-به سه چیزایمان داشته باشید (توحید) (رسالت)(قیامت)

2-به سه چیزعمل کنید به(قرآن)(حدیث)(فقه):

3-سه چیزرابیادداشته باشید(مرگ)(نیکی)(نصیحت)

4-سه چیزراحاصل کنید (علم)(اخلاق)(شرافت)

5-سه چیزراعزیزبدارید(ایمان)(نیکی)(صداقت)

6-بخاطرسه چیزجنگ نماِید (اسلام)(عزت)(حق)

7-سه چیزرامتوجه باشید(زبان)(قلب)(غصه)

8-سه چیزراپاک نگاه بدارید(وجود)(جامعه)(فکر)

9-سه چیزراانتخاب کنید(شفقت)خلوص)خوشدلی)

10-ازسه چیزنفرت کنید(ظلم)(غرور)(حرس)

11-سه چیزراترک کنید(مستی)(فضولی)دروغ)

12-ازسه چیزبه احتیاط کاربگیرید(قلم)(قدم)قسم)

13-سه چیزدرهمه پیدامیشود(خوشی)(مرگ)غم)

14-سه چیزراهرگزکوچگ نشمارید (قرض)فرض)(مرض)

 

 

 

 

 

http://farhang47.mihanblog.com/

 

http://ezat-allah-farhang.blogfa.cm/

 

تحیه  عزت الله  –(فرهنگ)—بنیاد تعیلم  القرآن افغانستان   -شماره تماس 0707091790-0700019355سخنان بزرگان

 

نویسنده:عزت الله فرهنگ

سخنان بزرگان

زندگی خواب اســـــت وعــــــــشق رویای آن 

خردودانش مرددانای درگفـــــتاراوهویدااست

روزهای سخــــــــــــــت گامـــــهای آینده مارا

اســـــــــــــــــــتوارترتـــــــــندترمیـــــــــــکند

اگــــرازانــــسان آرزووخواب گرفـــــــته شود

بی چــــهاره ترین موجـــود روی زمین است

تنـــــــــــــــبیه درهنگام خـــشم اصلاح نیست

بلــــــــــــــکه انتــــــــــــــقام اســـــــــــــــــــت

تاازقــــــــلب دشـــــــــــــــــواریهاگذرنکــــنی

هــــــــــــــــــــرگــزتوان قدرت نیــــــــــــــابی

همــــــــــیشه کسانی اززندگی شکایت میکند

که چیزهای غیرممــــــــــــــکن خواســـته اند

زندگی بازیچــــــــــــــــه دســــت اقبال نیــست

بلکه فرصـــــــــــــــــــــــت عظیــــمی اســــت

باید ازآن اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــاده کرد

خرد بدترین هدیه آســـــــــــــــــــــــمانی است

آنکه نفس خودرابالاتروبرترازآنچه که هست داند

هـــــــــــــــــــــرگزبه سر حد کـــــــــمال نرسد

بخــــــــــــــــــــت آدمـــی به گذاشتگان آیندگان

وجهان کهــــــــــــــــکشان هاگره خورده است

دانای تـــــــوانای رابارمـــــــــــــــــــــــی آورد

ودانش دل کـــــــــــهن سالان راجوان میسازند

بافریب شاید بتوان چیزی رابدســـــــــــت آورد

آمادرنهایت همان دســــــتاوردمایه تباهی خواند بود

پیشرفت ادمی زمانی بدســــــــــــــــــــــــــت می آید

که برکردارورفتـــــــــــــارهای خودفرمان رواباشید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب تنظیم عزت الله   (فرهنگ)